Kategorie

Monety za panowania Augusta II Mocnego

August II Mocny (1697 - 1733)

tytuły króla: AUGUSTUS SECUNDUS DEI GRATIA REX POLONIAE, MAGNUS DUX LITHUANIAE, RUSSIAE, PRUSSIAE, MASOVIAE, SAMOGITIAE, LIVONIAE, KIJOVIAE, VOLHYNIAE, PODOLIAE, SMOLENSCIAE, SEVERIAE, CZERNIECHOVIAE, NEC NON HAEREDITARIUS DUX SAXONIAE ET PRINCEPS ELECTOR ETC.W okresie panowania Augusta II Mocnego trwał i pogłębiał się niebywały chaos monetarny. W kraju w obiegu były bite w dużych ilościach za ponowania króla Jana Kazimierza szelągi miedziane zwane boratynkami, mniej liczne tynfy oraz szóstaki i orty bite za panowania króla Jana Sobieskiego.W dalszym ciągu mennice koronne w Krakowie i Bydgoszczy były zamknięte. Mennice miejskie w Gdańsku, Toruniu i Elblągu produkowały bardzo małe ilości monet, ponieważ uruchamiane były na krótkie okresy. W kraju, poza monetami wymienionymi wyżej, były w obiegu monety z różnych krajów jak szwedzkie, brandenburskie i wiele innych. Stan ten narażał ludność na poważne straty. Nie zaradził temu król August II zlecając bicie monet dla Polski w mennicach saskich (Lipsk) ponieważ monet tych wybito również stosunkowo niewiele.

Działalność mennic miejskich w okresie panowania Augusta III przedstawiała się nastęująco:

Mennica w Grodnie - Wielki podskarbi litewski Ludwik Pociej, w okresie walk między zwolennikami Augusta II, a Stanisława Leszczyńskiego, otworzył mennicę w Grodnie, w której wybijał bez zgody senatu trojaki i szóstaki na opłacenie wojsk. Ponieważ na monetach tych była umieszczona podobizna Augusta II, który w roku 1706 abdykował - Stanisław Leszczyński, po zdobyciu Grodna w roku 1707, unieważnił te monety i zamknął mennicę. Monety te bite z lichego srebra (25% srebra w metalu) oznaczone na rewersie literkami Pocieja L-P. i herbem Waga, po ponownym objęciu tronu przez Augusta II znów stały się prawnym środkiem płatniczym.

Mennica w Gdańsku - była czynna jedynie w roku 1698, w którym - w związku z przyjazdem króla - wybito monety złote oraz w 1717 roku wybito niewielką ilość szelągów.

Mennica w Toruniu - wybiła niewielkie ilości dukatów w roku 1702.

Mennica w Elblągu - przez cały czas panowania Augusta II była nieczynna, wybiła jedynie próbny szeląg z datą 1713 r.

Mennica w Lipsku - biła na zlecenie Augusta II monety koronne dla Polski, jednak też w zbyt małej ilości, ażeby mogły zaspokoić potrzeby kraju. Wybito jedynie szóstaki, tynfy, talary, półdukaty i dukaty.

Osobny rozdział stanowią monety bite przez Augusta II dla Saksonii. Na monetach tych August II podkreślał swoje powiązanie z Polską, podając w napisach na monetach piastowaną godność króla Polski oraz umieszczając herby polsko-litewskie przed saskimi, pod koroną królewską.POLECAMY TAKŻE: